Menu
home
>>
ความเป็นมา

ความเป็นมา แขวงทางหลวงชนบทระยอง

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้อาคารเดิมของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดแบ่งพื้นที่อาคารบ้านพัก อาคารสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทใช้ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

Scroll Up Skip to content